سيد محسن مقدس زاده

مدير عامل و عضو هيات مديره ومدير پروژه ها
فارغ التحصيل سال 1345 از دانشكده فني
دانشگاه تهران , فوق ليسانس راه و ساختمان

 

پست الكترونيكي


 

احمد كماليان

.رئيس هيات مديره و مدير پروژه ها
فارغ التحصيل سال 1345 از دانشكده فني
دانشگاه تهران , فوق ليسانس راه و ساختمان

 

پست الكترونيكي


 

 

 

سيد مرتضي مقدس زاده

نايب رئيس هيات مديره و مدير پروژه ها
فارغ التحصيل سال 1364 از دانشگاه
عالي معماري فرانسه , فوق ليسانس معماري

 

پست الكترونيكي


 

كاظم رضايي فخر

عضو هيات مديره و مدير پروژه ها
فارغ التحصيل سال 1343 از دانشكده فني
دانشگاه تهران , فوق ليسانس راه و ساختمان

 

پست الكترونيكي


 

 

 

محمد رضا كماليان

عضو هيات مديره و مدير پروژه
فارغ التحصيل سال 1357 از دانشگاه
فرانكفورت , فوق ليسانس شيمي

 

پست الكترونيكي


 

 

 

| صفحه اصلي | ليست پروژه ها |معرفي مديران | درباره ما | تماس با ما