پروژه شهرك دانشگاهي

 

نام پروژه : دانشگاه تربيت معلم حصارك كرج

كارفرما : اداره كل مسكن و شهر سازي استان تهران

محل اجرا : كرج

:برخي احجام اصلي ساختماني شامل

بتن ريزي : 130000 متر مكعب
ميلگرد : 21000 تن
اسكلت فلزي : 718 تن
قالب بندي چوبي : 1000000 متر مربع
قالب بندي فلزي : 96500 مترمربع
عمليات خاكي : 4000000 متر مكعب

: توضيحات

ساختمان هاي آموزشي : 45000 مترمربع
ساختمان هاي خوابگاه : 105000 مترمربع
ساختمان هاي خدماتي : 15000 مترمربع
محوطه سازي : 4000000 مترمربع

زمان انجام پروژه : 1356

بازگشت به ليست پروژه ها

 

| صفحه اصلي | ليست پروژه ها |معرفي مديران | درباره ما | تماس با ما