ليست پروژه هاي كارخانه هاي گچ

 

نام پروژه : كارخانه گچ لرستان

كارفرما : شركت گچ لرستان

زمان اجرا : قبل از سال 57

 

 

نام پروژه : كارخانه گچ تهران

كارفرما : شركت گچ تهران

توضيحات : اين پروژه بصورت مديريتي انجام گرديده است

زمان اجرا : قبل از سال 57

 

بازگشت به ليست پروژه ها

 

| صفحه اصلي | ليست پروژه ها |معرفي مديران | درباره ما | تماس با ما