ليست پروژه هاي زهكشي

نام پروژه : زير پروژه بهسازي و آبياري دشت مغان -توليد كانالت

كارفرما : معاونت فني و زيرينايِ اداره كل توسعه شبكه هاي آبياري

:برخي احجام اصلي ساختماني شامل

بتن ريزي : 30671 متر مكعب
ميلگرد :1460 تن

توضيحات : توليد 260 كيلو متر كانالت نيم لوله پيش ساخته بتوني و متعلقات مربوط در تيپ هاي مختلف

زمان اجرا : 80-1377

نام پروژه : زير پروژه بهسازي و آبياري دشت مغان - نصب كانالت

كارفرما : معاونت فني و زيرينايِ اداره كل توسعه شبكه هاي آبياري

:برخي احجام اصلي ساختماني شامل

بتن ريزي : 18053 متر مكعب
ميلگرد : 234 تن
اسكلت فلزي : 3671 تن لوله فلزي في 400 ميلي متر

توضيحات : حمل و نصب كانالت و متعلقات مربوط و ساخت ابنيه فني و شبكه فرعي آبياري به طول 90 كيلومتر در مساحت 7200 هكتار و احداث زهكشي هاي درجه 3 در پاياب مزارع به طول 68 كيلومتر

زمان اجرا : 80-1377

بازگشت به ليست پروژه ها

 

| صفحه اصلي | ليست پروژه ها |معرفي مديران | درباره ما | تماس با ما